Startpagina
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 
Syndicatie (Feeds)

First-Response forum

Ga naar het forum...

Nieuwsflash
KB 27 maart 2008: verpleegkundige-regulatoren cel dispatching DGH PDF Afdrukken E-mail
woensdag 04 juni 2008

HOOFDSTUK II. - Definitie van de functie van verpleegkundige-regulator

Art. 2. De functie van verpleegkundige-regulator bestaat erin de aangestelden en teamleiders van de centra van het eenvormig oproepstelsel te ondersteunen en te adviseren door hen op het terrein te coachen en hen een adequate medische opleiding te geven, zodat zij hun medische expertise ontwikkelen teneinde de spoedeisendheid en de ernst van de toestand van de oproeper beter te kunnen inschatten en aldus een juiste beslissing te nemen op het vlak van
de interventie. 

Volledige KB?  klik op: Lees meer

27 MAART 2008. - Koninklijk besluit tot bepaling van de functie en tot vaststelling van de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundigen-regulatoren van de cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de programmawet van 9 juli 2004, inzonderheid op artikel 207, § 3; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 april 2007; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 6 juni 2007; Gelet op het advies nr. 43.017/3 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 1° Aangestelde : de aangestelde van het eenvormig oproepstelsel, bedoeld in de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening; 2° Verpleegkundige-regulator : de verpleegkundige, bedoeld in artikel 5, § 4, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, die de opdrachten uitvoert vermeld in artikel 3 en die voldoet aan het competentieprofiel bepaald in artikelen 5 tot en met 7; 3° Commissie : de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, bedoeld in het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; 4° Opleidings- en vervolmakingscentrum : het opleidings- en vervolmakingscentrum voor hulpverleners-ambulanciers, bedoeld in artikel 6ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende (de dringende geneeskundige hulpverlening; 5° FOD : De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 6° Gezondheidsinspecteur : de persoon, bedoeld in artikel 10bis van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening; 7° Collectieve medische noodsituatie : toestand waarin een groot aantal personen zich bevindt die voortvloeit uit een plotse en/of ongewone schadelijke gebeurtenis tijdens dewelke de routinecapaciteit van de dringende geneeskundige hulpverlening tijdelijk overschreden wordt.

HOOFDSTUK II. - Definitie van de functie van verpleegkundige-regulator


Art. 2. De functie van verpleegkundige-regulator bestaat erin de aangestelden en teamleiders van de centra van het eenvormig oproepstelsel te ondersteunen en te adviseren door hen op het terrein te coachen en hen een adequate medische opleiding te geven, zodat zij hun medische expertise ontwikkelen teneinde de spoedeisendheid en de ernst van de toestand van de oproeper beter te kunnen inschatten en aldus een juiste beslissing te nemen op het vlak van
de interventie.

HOOFDSTUK III. - Opdrachten van de verpleegkundige-regulator

Art. 3. De verpleegkundige-regulator voert de volgende opdrachten uit : 1° als medisch adviseur coacht hij de aangestelden en de teamleiders van de centra van het eenvormig oproepstelsel bij hun opdracht als beheerders van de medische noodoproepen, in routine- en in collectieve medische noodsituaties, teneinde hen te ondersteunen en hen te laten evolueren in de wijze waarop ze hulpoproepen verwerken; 2° als opleider bepaalt hij welke opleidingsthema's op een meer formele en collectieve wijze aan bod dienen te komen; hij geeft de desbetreffende opleidingen teneinde de aangestelden en de teamleiders van de centra van het eenvormig oproepstelsel te laten evolueren in de wijze waarop ze het gehele proces m.b.t. het beantwoorden van de oproep beheren; 3° als interface wisselt hij met de verschillende actoren van de dringende geneeskundige hulpverlening (Commissies, opleidings- en vervolmakingscentra, ziekenhuizen, FOD,...) nuttige informatie uit, zodat de aangestelden en de teamleiders van de centra van het eenvormig oproepstelsel hun praktijkkennis kunnen bijwerken en beter in de werkomgeving van het eenvormig oproepcentrum kunnen integreren; 4° als projectmedewerker neemt hij deel aan ontwikkelingsprojecten die ernaar streven de organisatie, de werking en de werkinstrumenten van de dringende geneeskundige hulpverlening te laten evolueren; 5° als actief lid van het in artikel 4, § 2 bedoelde netwerk van verpleegkundigen-regulatoren draagt hij bij tot het delen van informatie en goede praktijken, waardoor de individuele en collectieve bekwaamheid van de leden van het netwerk wordt versterkt.

HOOFDSTUK IV. - Hiërarchische positie en werken in netwerkverband

Art. 4. § 1. De verpleegkundige-regulator hangt hiërarchisch af van de Gezondheidsinspecteur. Hij hangt functioneel af van de verantwoordelijke van het centrum van het eenvormig oproepstelsel. Hij heeft geen hiërarchische verantwoordelijkheden, maar geeft functionele begeleiding aan de aangestelden en de teamleiders van de centra van het eenvormig oproepstelsel. § 2. De verpleegkundige-regulator draagt bij tot een goede informatiedoorstroming binnen het personeel van het centrum van het eenvormig oproepstelsel, de FOD, het netwerk van verpleegkundigen-regulatoren, gezondheidswerkers, en overheidsinstellingen. HOOFDSTUK V. - Competentieprofiel Art. 5. § l. De verpleegkundige-regulator, houder van het diploma of van de titel van gegradueerd verpleegkundige of van bachelor in de verpleegkunde moet bovendien houder zijn van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg, zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde. § 2. De verpleegkundige-regulator die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit in functie is, dient, bij wijze van overgangsmaatregel tot uiterlijk 31 december 2009, niet noodzakelijk te voldoen aan de in § 1 bepaalde voorwaarden. Art. 6. De verpleegkundige-regulator moet een regelmatige praktijk in een functie "mobiele urgentiegroep" van een ziekenhuis aantonen. Art. 7. De verpleegkundige-regulator moet ook volgende generieke competenties aantonen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie : 1° beschikken over analyse- en integratievaardigheden; 2° in staat zijn om zijn werk te structureren en beslissingen te nemen; 3° in staat zijn om personen en teams te coachen tot een hoogstaande dienstverlening en een streven naar hoge kwaliteitsnormen;
4° beschikken over goede intermenselijke vaardigheden, gebaseerd op luisterbereidheid en teamwork; 5° zich vlot kunnen aanpassen en betrouwbaar zijn, en bereid zijn die vaardigheden te ontwikkelen. Art. 8. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 27 maart 2008. ALBERT Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX
begin
Publicatie : 2008-04-25

 
< Vorige   Volgende >
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.