Startpagina
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 
Syndicatie (Feeds)

First-Response forum

Ga naar het forum...

Nieuwsflash
Provinciale ronde in kader van vorming van brandweerzones PDF Afdrukken E-mail
woensdag 28 mei 2008

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael start provinciale ronde in kader van vorming van brandweerzones

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael begint maandag aan een reeks van bezoeken aan de provincies in het kader van de hervorming van de civiele veiligheid. Tijdens die bezoeken zal de minister de gouverneurs ontmoeten en een onderhoud hebben met de burgemeesters en de brandweercommandanten. Centraal in dit overleg staat uiteraard de aankomende vorming van de brandweerzones in de verschillende provincies. De minister wil hierbij beklemtonen dat de inspraak bij de hervorming voor hem van essentieel belang is. De ronde begint aanstaande maandag, 26 mei in de provincie Antwerpen.

De hervorming van de civiele veiligheid zit al geruime tijd op spoor. In de vorige legislatuur werd de belangrijke wet ter hervorming van de civiele veiligheid in het parlement goedgekeurd. Dit jaar zal de prioriteit gaan naar de uitvoering van die wet via de uitvoeringsbesluiten.
Deze wetgeving heeft als doel een betere organisatie van de brandweerdiensten te bewerkstellingen evenals een hogere dekking te verzekeren van de risico’s waaraan burgers kunnen worden blootgesteld. De basis van de wetgeving is deze risico’s zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk in kaart te brengen en de snelste adequate hulp te bieden met goed opgeleid en uitgerust interventiepersoneel, zoals tevens vermeld in het jongste regeerakkoord.


Zonevorming om efficiënter te werken


De nieuwe zonale structuur zal daarbij een rationalisering van de middelen toelaten. In de uitvoeringsbesluiten moet onder andere bepaald worden hoe de zones begrensd worden, welke de federale dotaties zijn per zone, welke de criteria zijn voor de gemeentelijke dotaties, hoe het minimaal personeelskader per zone en het minimaal materieel en de uitrusting per interventie er uit zien.


Deze thema’s zullen onderwerp van gesprek zijn tijdens de provinciale ronde die minister Dewael vanaf maandag start.


Commissie Paulus


Ter voorbereiding van de hervorming van de civiele veiligheid kreeg de vorige legislatuur de zogenaamde ‘Commissie Paulus’, genoemd naar de gewezen Antwerpse gouverneur Camille Paulus, de opdracht om deze hervorming voor te bereiden. Deze commissie kwam tot de vaststelling dat een ‘schaalvergroting’ noodzakelijk is om de meest adequate hulp met de nodige middelen in te zetten.


De zonevorming zelf gebeurde dan op initiatief van de gouverneurs, als voorzitters van het opgericht Provinciaal Raadgevend Comité. In alle provincies werd hierover advies uitgebracht. Een Nationaal Raadgevend Comité (gouverneurs, vertegenwoordigers van steden en gemeenten, een parlementaire delegatie en de brandweerfederaties) geeft een definitief advies. Daarop kan de ministerraad beslissen.


Op basis van de adviezen die de provincies over de zonevorming hebben gegeven heeft de minister enkele financiële simulaties uitgevoerd. Deze simulaties zijn bedoeld om de financiële inschatting van de kostprijs van de bijkomende dekkingsgraad te bepalen.


Aangepast statuut


Naast de belangrijke zonevorming wordt in het kader van de hervorming ook werk gemaakt van een aangepast statuut van het personeel, zowel beroeps- als vrijwillig. De Commissie Paulus kwam immers tot het besluit: ‘Er dient separaat, doch dringend werk gemaakt te worden van de rechtspositieregeling van het personeel. Het beroep van brandweerman/vrouw dient opgenomen te worden in de lijst van risicoberoepen.’
De besprekingen over het statuut zullen gebeuren in samenspraak met de gemeenten en steden, als huidige en toekomstige werkgevers, en de vakbonden. De opstelling van een statuut voor de beroepsbrandweerlieden en voor de vrijwillige brandweerlieden is een essentieel punt in de hervorming. Het spreekt voor zich dat er een systeem van vrijwilligers behouden blijft. Voor hen moeten in de toekomst duidelijke regels over hun rechtstoestand, hun vergoeding en hun opleidingscriteria bepaald worden. Ook thema’s zoals de pensioenen en bepaalde aspecten van de sociale zekerheid zullen met andere ministers en de betrokken partners besproken worden.


Werkgroep


Vermits de aanpassing van het statuut niet alleen een bevoegdheid is van de minister van Binnenlandse Zaken worden ook andere departementen hierbij betrokken. De regering besliste daarom een werkgroep op te richten die een onderhandelingsdossier voorbereidt, dat na goedkeuring door de ministerraad, besproken wordt met de vakbonden. Naast de minister van Binnenlandse Zaken zijn in de werkgroep onder meer vertegenwoordigd: de vertegenwoordigers van de steden en gemeenten, de minister van sociale zaken, de minister van werk, de minister van pensioenen, de minister van ambtenarenzaken en de staatssecretaris van begroting.


Het is uiteindelijk de bedoeling om een uniform statuut te voorzien voor alle beroepsbrandweerlieden. Deze uniformiteit zal een einde maken aan de grote verschillen inzake verloning, vergoeding, werkregime, enz. die ontstaan zijn door de ruime gemeentelijke autonomie terzake. Voor de vrijwilligers is het noodzakelijk een duidelijke rechtspositieregeling uit te werken. Dit zal een einde maken aan de onduidelijkheid terzake: momenteel zijn vrijwilligers noch contractuelen, noch statutairen, noch vrijwilligers in de zin van de wet van 3 juli 2005.


Geen meeruitgaven


Voor de financiering van de hervorming gaat de minister opnieuw het engagement geven dat de hervorming voor de gemeenten en steden geen enkele meeruitgave mag betekenen. De meerkost wordt dus opgevangen door een verhoging van de federale dotatie, waardoor we op termijn tot een 50/50-verhouding kunnen komen.


Kenniscentrum bewaakt kwaliteit


Eén van de aanbevelingen van de ‘Commissie Paulus’ ging over het bewaken van de kwaliteit van de civiele veiligheid door de oprichting van een Kenniscentrum. Hiervoor zijn de nodige kredieten voorzien en de volgende maand kan het centrum starten, in een eerste fase met een tiental specialisten die gedetacheerd worden vanuit de bestaande korpsen en opleidingsinstellingen. Voorlopig zal dit centrum gevestigd worden in het Federaal opleidingscentrum in Florival, in afwachting van een definitieve vestigingsplaats in Brussel.


Op basis van de nieuwe hervorming wil minister Dewael de civiele veiligheid op een integrale wijze aanpakken waarvan de grote principes gebaseerd zijn op een preventiebeleid, en op een interventie die beantwoordt aan hoge kwaliteitscriteria.





Kalender: provinciale ronde
in het kader van de vorming van de brandweerzones



Maandag, 26 mei 2008: provincie Antwerpen
Vrijdag 30 mei 2008: provincie Limburg
Woensdag, 4 juni 2008: provincie Henegouwen
Maandag, 9 juni: provincie Vlaams-Brabant
Donderdag, 12 juni: provincie Namen
Vrijdag, 13 juni: provincie Oost-Vlaanderen
Maandag, 16 juni: provincie Luxemburg
Dinsdag, 17 juni: provincie Luik
Vrijdag, 20 juni: provincie Waals-Brabant
Maandag, 23 juni: provincie West-Vlaanderen

 Forum: http://forum.first-response.be/viewtopic.php?f=6&t=37001

 
< Vorige   Volgende >
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.