Startpagina
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 
Syndicatie (Feeds)

First-Response forum

Ga naar het forum...

Nieuwsflash
Geen aandacht voor de brandweer is spelen met vuur! PDF Afdrukken E-mail
donderdag 05 augustus 2004
Geen aandacht voor de brandweer is spelen met vuur !

Donderdagmorgen gaf Brandweervereniging Vlaanderen (BVV)* een persconferentie in brandweerkazerne Rodenhuize in Gent. Na eerst nog even stilgestaan te hebben bij de slachtoffers die recent vielen werd de huidige, weinig benijdenswaardige positie van de brandweer geschetst. Meteen werden ook een rist maatregelen voorgeschoteld om daar iets aan te verhelpen. De uitbouw van een kenniscentrum, meer financiële middelen, betere statuten en opleidingen zijn de meest in het oog springende zaken die werden aangehaald. Ook vraagt BVV een onafhankelijk onderzoek naar de ramp in Gellingen. De minister zou al enkele toezeggingen gedaan hebben.

Directeur Guy Van de Gaer, kolonel Chris Vandevoorde van de brandweer van Gent en commandant Withouck van de brandweer van Roeselare brachten namens BVV nogmaals hulde aan de brandweerslachtoffers in Ath, Theux en Veurne. ,,In totaal verloren we zeven brandweermannen in een maand tijd. We wensen hulde te brengen aan deze slachtoffers en ook aan de andere slachtoffers die er vielen. Veel slachtoffers vechten ook nog voor hun leven en hen staat een zware revalidatie te wachten", zei Guy Van de Gaer.
,,Uit respect voor de slachtoffers en om het zo sereen mogelijk te houden hebben we bewust gewacht tot na de begrafenis met de persconferentie. Die kwam er naar aanleiding van veel vragen van pers en collega's. Vragen als "Hoe kon het gebeuren ? Was de ramp te voorkomen ? Was de brandweer voldoende geÔnformeerd ? Hoe zit het met standaardprocedures ?" Meteen willen we een aantal voorstellen lanceren en eisen stellen om de niet-politionele hulpverlening te optimaliseren."

Onafhankelijk onderzoek

Maar vooreerst wil BVV lessen trekken uit de gasexplosie in Gellingen. ,,Het beroep van brandweerman is een risicovol beroep. Maar het gaat om nemen van berekende risico’s. Al in de eerste les van de kandidaat brandweerman wordt erop gewezen dat de hoogste prioriteit de eigen veiligheid is’’, schetst Guy Van de Gaer. ,,Immers, als het fout gaat, kunnen de gevolgen bijzonder groot zijn. Dat bleek nu maar ook in het verleden al. Daarom vragen we een onafhankelijk onderzoek. Het is een soort onderzoek dat hier nog niet bekend is. Een onderzoek dat los staat van het werk dat het gerecht verricht. Echter als we nu naar resultaten vragen, worden we doorverwezen naar het gerechtelijk onderzoek. Een onderzoek dat zich buigt over de schuldvraag. En resultaten van dergelijk onderzoek worden nooit doorgespeeld naar de brandweer. Schoolvoorbeeld hiervan is de brand van het Switelhotel in Antwerpen. We kunnen er nauwelijks lessen uit trekken omdat we geen resultaat van hebben. Een onafhankelijk onderzoek kan veel sneller afgerond worden dan het gerechtelijk onderzoek en laat ook toe een verbetertraject op te zetten.’’

,,De afgelopen dagen kregen we ook de vraag naar het aantal slachtoffers dat er in brandweerkringen valt. Daar konden we geen antwoord op geven, simpelweg omdat er sinds 1994 geen statistieken meer bijgehouden worden. Als we Binnenlandse Zaken hierop attent maken, worden we telkens met een kluitje in het riet gestuurd. Elk bedrijf houdt zijn rendement bij, op brandweervlak gebeurt dat niet…”

Maatschappij steeds kwetsbaarder

Brandweer Vereniging Vlaanderen stelt nog een aantal hiaten vast in brandweerland. ,,We leven in een hoogtechnologische maatschappij, daartegenover beschikken we over een verouderde wetgeving. Als we dit aankaarten worden de schouders opgehaald. ‘De brandweer lost het toch zelf wel op’ krijgen we dan te horen. Ook de gemeentelijke autonomie, historisch zo gegroeid, speelt een rol. Maar we evolueren wel naar een steeds kwetsbaardere maatschappij. Een treffend voorbeeld is de wespenverdelging. Een boer wist vroeger perfect hoe een wespennest aan te pakken. Nu wordt de brandweer gebeld’’, illustreert Van de Gaer.
,,Die complexere maatschappij leidt ook tot bijkomende gevaren’’, stelt BVV vervolgens vast. ,,Sevoso-bedrijven duiken op, gebieden raken steeds meer verstedelijkt waarin bijvoorbeeld ziekenhuizen hun eigen aanpak vergen. Er ontstaat ook een grotere mobiliteit waarbij transport van gevaarlijke stoffen tot rampen kan leiden. Denken we maar aan het broomincident in Antwerpen en recent nog een zwavelzuurlek in Lommel. Incidenten nemen steeds grotere proporties aan. Een brand in een winkel langs de A12 legt uiteindelijk 5 zaken in de as. Dit heeft ook allemaal een grotere impact op omgeving, mensen en hulpverleners.’’

Hulpverlening ontoereikend

Volgens Brandweer Vereniging Vlaanderen is de organisatie van de hulpverlening ontoereikend om voornoemde gevaren de baas te kunnen. ,,Elke brandweerdienst is immers op zichzelf aangewezen qua organisatie, materieel en kennis- en informatiegaring. Lokaal is onvoldoende gespecialiseerde kennis aanwezig en een adequaat opschalingssysteem ontbreekt al evenzeer. Bij grote incidenten is het moeilijk om snel heel veel mensen en middelen bijeen te brengen’’, stelt directeur Van de Gaer vast.

,,Sinds jaren is er geen visie meer. Nochtans hebben we de verzuchtingen al eens gebundeld en daarop een witboek overgemaakt in 1999.’’ Veel om niet te zeggen niets haalde dit uit. De gasexplosie in Gellingen schudde nu blijkbaar wel de overheid wakker. ,,Naar aanleiding van dit incident is er plots wel interesse. Zelfs door andere ministers dan die van Binnenlandse Zaken. We krijgen zelfs te horen dat er een budget wordt vrijgemaakt, het argument ‘budget’ werd vroeger nochtans telkens als excuus gebruikt als iets werd voorgesteld.”


Twee sporen

BVV stapt naar de overheid toe met een noodzakelijke oplossing. Hun visie bevat een beleid op twee sporen: op korte en op middellange termijn. Op korte termijn stipuleert BVV het volgende:

1. Betere (en uniforme) regeling van de verzekering voor beroeps en vrijwilligers, en dit met terugwerkende kracht voor de slachtoffers van Ath.

2. Aantrekkelijker maken van het brandweerberoep (momenteel ondervinden veel korpsen recruteringsproblemen).

3. Anomalieën in geldelijk statuut rechtzetten en rekening houden met het risicoberoep in de verloning en pensionering.

4. Meer financiële middelen voor brandweermateriaal.

5. Meer financiële middelen voor opleiding.

Over voornoemde eisen zei Guy Van de Gaer het volgende: ,,Het zijn allemaal zaken die vrij snel gerealiseerd kunnen worden. Als een maatschappij een beroep wil doen op vrijwillige inzet, dan moet diezelfde maatschappij er ook voor zorgen dat daar iets tegenover staat, dat er iets voorzien is voor als het fout mocht lopen. Wat betreft de opleiding, de mensen die op federaal niveau hiermee bezig zijn, zijn op de vingers van één hand. In Nederland bijvoorbeeld zijn er dat meer dan 100. En wat materiaal betreft: toenmalig kabinetschef van Binnenlandse Zaken Koen Dassen verklaarde indertijd dat het heel goed mogelijk was dat de brandweer met een oldtimer naar een brand toe reed, maar dat dat geen bezwaar was, het materiaal was toch goed onderhouden…”


,,De visie op middellange termijn is iets complexer”, geeft Guy Van de Gaert toe. Daar worden een viertal punten opgesomd:

1. Risico-analyse, basis en uitbouw hervorming.

2. Duidelijke bevoegdheidsregeling (personeel, preventie).

3. Uitbouw en ondersteuning via kenniscentrum.

4. Degelijk personeelsstatuut en modern personeelsbeleid.

Risico-analyse

,,De risico-analyse moet de start vormen van elke organisatievorm. Het is het uitgangspunt voor mensen en middelen. Hierin moeten kwaliteitsnormen vastgelegd worden. Het zal een hele denkoefening worden: hoe snel moet een brandweerwagen voor uw deur staan als er iets gebeurt, moet dit in landelijk gebied even snel zijn ? Met hoeveel mensen moet zo’n standaarduitruk gebeuren?”
BVV pleit ook voor een hervorming op dit gebied. De zonewerking moet volgens hen op basis van objectieve criteria gebeuren en er is een sturing nodig door een operationele staf. ,,Maar al te vaak gebeurt dit vanuit de administratie, door mensen die geen feeling hebben met wat er op het veld gebeurt. De start hiervoor moet niet morgen, maar vandaag nog gebeuren !”

Bevoegdheidsregeling

Voor BVV moeten er duidelijke afspraken komen tussen federaal en gewest (gemeenschaps)niveau. Dit is vooral van belang voor het beleid inzake personeel en preventie. Directeur Guy Van de Gaer illustreerde met een concreet voorbeeld. ,,Zwangerschapsverlof voor brandweervrouwen bijvoorbeeld…” Bovendien merkte de directeur ook nog op dat de brandweer steeds meer met extra huiswerk overladen wordt. ,,Elke dag wordt wel ergens een regeltje aan toegevoegd wat extra taken voor de brandweer met zich meebrengt. Een recent voorbeeld is het extra werk door een kampingdecreet. Tussen de regels door betekent dit ook telkens extra verantwoordelijkheid.”

Kenniscentrum

Naar een kenniscentrum werd eerder al verwezen bij de vraag naar een onafhankelijk onderzoek en ook de operationele staf zou erbij betrokken kunnen worden. Het centrum zou een ondersteuning zijn voor de brandweerwerking. Het zou preplanning en preventie op zich nemen, ook opstellen van standaardprocedures (SOP’s), informatiegaring en –verspreiding, een snelle ondersteuning door specialisten, ondersteuning voor opleiding en oefenbeleid en een integratie met adviesverlening in Seveso-dossiers. ,,Het komt er op neer eerst de nodige deskundigen rond de tafel te krijgen. Later kunnen diezelfde deskundigen nog ingezet worden bij de preplanning”, luidt het.

Personeelsstatuut

,,Het is moeilijker dan ooit om vrijwilligers te rekruteren. Op de huidige wijze zal de brandweer het niet lang meer uithouden”, vreest BVV. ,,Bij de bespreking van het statuut van de vrijwilliger moet een afspraak worden tussen werkgever, overheid en de vrijwilliger. Tot op heden kwam de werkgever nooit in beeld. Ook het statuut van beroepspersoneel is aan een modernisering toe.’’ BVV had het ook nog over een vorm van specialisatie. ,,Doorgroeien is in kleine korpsen niet mogelijk. In het buitenland, de Scandinavische landen bijvoorbeeld, zijn er wel voorbeelden van mensen die elders ingezet worden voor een specifieke opdracht. Qua verloning zou moeten uitegeken worden naar een basisverloning, aangevuld met extra’s in functie van de specifieke opdrachten.”

Toezegging minister

De gasramp in Gellingen was figuurlijk ook tot in Brussel voelbaar. ,,We hadden al een gesprek met de minister’’, zegt Guy Van de Gaer. ,,Die deed al enkele toegevingen. De brandweer zou “aandacht” krijgen. Wel moeten we eerst zien of dat effectief gaat gebeuren. Op het vlak van risico-analyse zouden universiteiten worden ingeschakeld middels een prijsvraag. Voorts komt ook de commissie ‘Paulus’ in actie, een werkgroep met BVV en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Die zou, hopen we, op 1 september echt van start moeten gaan. Binnen enkele weken gaat de begrotingsbespreking van start. Daar werd beloofd de nodige financiële middelen uit de brand te slepen. Voor opleiding en materieel. Voorts is er een KB in de maak over een nieuwe aanpak van rampenbestrijding en werd ook een betere, uniforme, regeling van verzekering beloofd”, somt Guy Van de Gaer de toezeggingen van de minister op.

,,BVV biedt zijn kennis en medewerking aan om te komen tot het optimaliseren van de niet-politionele hulpverlening. Ze zal nauwlettend toezien op de realisatie van de beloftes van de minister. Op gezette tijdstippen zullen pers en collega’s hierover ingelicht worden.”


* Brandweer Vereniging Vlaanderen behartigt de belangen van alle Vlaamse brandweerlui en korpsen. In totaal gaat dit om 7.000 vrijwillige en 5.000 beroepsbrandweermensen. BVV geeft het vakblad ‘De Brandweerman’ uit, en staat in voor de ‘Nationale Kas van Onderlinge Hulp’. Tenslotte staat de vereniging in nauw overleg met de Waals-Duitstalige zusterorganisatie.


Tekst en foto's: copyright First-Response

 
< Vorige
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.